Algemene voorwaarden

De Kaaimannen met maatschappelijke zetel te Voske 2, 2850 Boom, België, ingeschreven onder het nummer 0890 385 764, nemen jouw rechten zeer ernstig op. Deze algemene voorwaarden zullen je duidelijk maken wat jouw wettelijke situatie is bij het gebruik van onze Diensten. Door je toegang te verschaffen tot onze Diensten, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met onderhavige voorwaarden en verbind je je ertoe om deze na te leven.

Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Diensten: De Kaaimannen doen in Bar Hasart beroep op Eventpay, waarmee De Kaaimannen haar klanten via een digitaal menu (horeca)producten kan aanbieden en waar de bestelling door een betalingsprovider wordt verwerkt. De Diensten van Eventpayworden tijdens de openingsuren gebruikt in de horecazaak van De Kaaimannen in aanwezigheid van De Kaaimannen of één van zijn medewerker(s). Omruilen en leveringen zijn niet mogelijk.

Klant: de gebruiker, die door het accepteren van deze voorwaarden bevestigt minstens 18 jaar oud te zijn, die een bestelling plaatst bij de voornoemde Aangesloten handelaar via de Diensten van Dorst.

ARTIKEL 2: ROL EVENTPAY

Eventpay treedt noch als partij, noch als bemiddelaar op, maar stelt De Kaaimannen en diens Klanten alleen de hiervoor noodzakelijke infrastructuur ter beschikking.

De Kaaimannen erkennen dat zij de volledige aansprakelijkheid dragen voor de uitvoering van de bestellingen en haar geleverde producten en/of diensten. Eventpay is onder geen enkel beding aansprakelijk voor de producten en/of diensten welke zijn aangeschaft door klanten bij De Kaaimannen via de Diensten van Eventpay.

ARTIKEL 3: BESTELLINGEN PLAATSEN VERZAKINGSRECHT & HERROEPINGSRECHT

Via de Diensten van Eventpay kan je via je eigen toestel het menu van De Kaaimannen  naar keuze bekijken en de gewenste producten bestellen en (optioneel) betalen. Van zodra je de bestelling hebt bevestigd als Klant via de Diensten, komt een overeenkomst tot stand tussen jou als Klant en De Kaaimannen bij wie je de bestelling hebt geplaatst. Vanaf dat moment beschik je als Klant niet meer over een verzakingsrecht en herroepingsrecht en ben je gebonden aan de bestelling en betaling.

Betalingen verlopen via Mollie : https://www.mollie.com/be

ARTIKEL 4: INFORMATIE

De Kaaimannen zijn verantwoordelijk voor de ingegeven informatie omtrent zijn zaak en assortiment. De Kaaimannen dienen er zorg voor te dragen dat deze informatie juist en volledig is. Eventpay kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige informatie omtrent de zaak of het assortiment van de Aangesloten handelaar.

ARTIKEL 5: PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID

Het Privacybeleid en Cookiebeleid zijn van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens van De Kaaimannen en Klanten die gebruik maken van de Diensten. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze Persoonsgegevens is Eventpay. Eventpay houdt zich daarom met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het Privacybeleid is beschikbaar via https://eventpay.be/ en voor De Kaaimannen op https://www.kaaimannen.be/privacybeleid/

Het Cookiebeleid is beschikbaar via https://eventpay.be/

ARTIKEL 6 : INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot de vormgeving, de teksten, afbeeldingen, illustraties, alle Eventpay merken en logo’s zijn en blijven eigendom van Eventpay en mogen op geen enkele wijze door derden gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eventpay. Deze gegevens zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom.

Iedere Klant en De Kaaimannen krijgen een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van de Diensten van Eventpay en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt.

Wij vragen dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zullen bevoegd zijn in geval van een geschil. Indien één van de uiteengezette voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 8: CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van de Diensten van Eventpay zijn welkom en dienen te worden gericht aan Eventpay via info@eventpay.be.